| | | | | |  
 
 
 
 
 
   bild, gärdesgestenVICTOR JARA

By Mikael Wiehe
 
May madamu nga udot kag mga buang nga naga dayaw-dayaw sa mga gamhanan
Kag tuman kadamu sang lukoluko nga ginapasaut sang mumho sa ila mga piesta.
Apang ginpili mo magkanta sa tagipusuon sang imo mga katawhan
Bisan wala ka ginabayaran kundi ginapahog sang gamhanan kag mga manggaran


Victor Jara, ginpahayag mo ang ginahandum nga kahilwayan sang mga ginapigos
Kag ang pagtuo sang mga bictima sa pag-abut sang kalibutan nga may hustisya.
Ginhatagan mo kaisog kag kabakud ang damgo sang rnga tao nga ginlapak
Apang ang pila nga nagagahum ginyubit mo sa imo mga amhahanon.
  Personalitys of our time.
From Asia and Europe - 2007.
Alternative Resource Development Center


 
Kon ang palaabuton katulad sang linghod nga kahoy ginatanum sang mahigugmaon
Kag ang kahilwayan katulad sang rnadali malayong kag maluming riga rosas
Kinahanglan mag-arrnas kita sang husto agud darnpigan ang mga maluya
Amligan naton sila gikan sa mga nagalinas sang nagahirnakas sa pagtubo.
 
Ang mga desperado rnagasugid sa imo nga ang karnatayon pareho para sa aton tanan
Apang sugiran. ko ikaw sang kamatuoran, rnamatay ka katulad sang imo pagkabuhi
Kon marnatay ka sa pag-angkon lang sang manggad, ang imo kamatayon marnag-an
katulad sang balahibo
Apang kon marnatay ka para sa rnga imol, ano pa ang mahirno ihatag sang kabuhi?
Victor Jara, ang imo mga ambahanon magalanog sa mga hornohan sang minahan
Katulad sang luto nga prutaa tiponon sila samtang ang adlaw nagahinunod.
Magalutaw ini upod sa hangin sa nagahapayhapay nga mga tanum sang kaumhan
Kag katulad sang mga isda sa dagat, matuloy sila sa lambat sang mga rnangingisda.
Victor Jara, ang imo mga kanta padayon nga ambahon, kag indi malimtan
Gikan sa sa gitara pakadto sa linibo ka mga gitara sa bug-os nga kalibutan
Maga-ilili ini sa amon sa mga gab-i nga indi magduaw ang katulogon
Kag magamartsa kaupod namon pag-abut sang bag-ong kaagahon.
 
Transl. Rudy Bernal


Si Victor Jara, bantog nga singer, gitarista, educator, poeta kag political activist sa Chile. Gtndalwp sia, glntorture kag gbtpatay sang panahon sangfacista nga pagahum nl Gen. Agusto Pinochet, matapus ginpukan ang popular nga pagahum ni Salvador Allende. Ang iya mga ambahanon sa companar sang gitara nag pabugtaw sa kadom-an sang Chile sa kamalahalon sang kohilwayan keg naghangkat sa ila sa pagresister sa dictadura. Sa bilangguan gin-utod ang iya mga tudlo agud indi na sia liwan makakanta sa companar sang gtara. Ginpatay sia sang Septembre 15, 1973, paagi sa pagluthang. 34 ka pilas sang bala ang nakita sa lya lawas. Sa sulod sang bilangguan, nagsulat sia sang isa ka poem, nga nagasugid sang kahimtangan sang rnga bilanggo didto. Karon ang handumanan ni Victor Jara nagakabuhi paagi sa iya mga ambahanon nga karon ginakanta sa madamu nga pungsod sa kalibutan nga nagahimakas para sa kahilwayan.


SOWETO
Mikael Wiehe
 
Sa tagsa ka damgo nga ginluthang sa kamatayon
Kag tagsa ka tingug nga pilit gipahipos
Ang pagkabuhi nagaamat budlay.

Sa tagsa ka paglaum nga ginlasak
Kag tagsa ka biktima nga sa duta nagahapaon
Ang pagginhawa nagaamat budlay.

Sa tagsa ka pagtuo nga gapus sang tali kala
Kag tagsa ka bilanggo nga wala na sing ngalan
Ang pagkabuhi nagaamat budlay.

Sa tagsa ka palso kag malaut nga kasuguan
Kag tagsa ka sipa kag tagsa ka bunal
Ang pagginhawa nagaamat budlay.

Sa tagsa ka pangamuyo nga wala mabatian
Kag tagsa ka kaakig nga nagakatabu
Ang pagpatawad nagaamar bug-at
Sa tagsa ka adlaw nga wala nagabag-o

Kag tanan nga inhustisya nagapabilin
Ang paghulat nagaamat budlay.
  Sa tagsa ka nabanhaw ngq dalamgohanaon
Sa tagsa ka bilanggo nga nahilway
Ang pagkabuhi nagahapus.

Sa tagsa ka tao nga nagaupod sa pagpakig-away
Kag nagpangisog magtindog sa kinamatarung
Ang pagginhawa nagaamat hapos.

Sa tagsa ka babae nga nagabatyag sang bugal
Kag tagsa ka lapsag nga nagsugod na yuhom
Ang pagkabuhi nagaamat hapos.

Sa tagsa ka paglaum nga nagalandas
Kag tagsa ka ambahanon nga naga lanog
Ang pagginahawa nagaamat hapos.

Nakita ko ang palalabuton nga puno sang kabuhi
Diin may duog para sa tanan
Kag ang pagkabuhi nangin mamag-an.

Nakita ko ang kalibutan nga may paghidaet
Diin ang tagsatagsa nagakabuhi nga hilway
Kag ang pagginhawa nangin mahupos

SOWETO ....

Transl. Rudy Bemal 
mikael wiehe | | | | | |